මට ණය ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත්නම් කුමක් කළ යුතුද?

464 views
0

ඔබ නීත්‍යානුකූල වයසක නම් සහ සෑම විටම නියමිත වේලාවට ණය ගෙවීම් කර ඇත්නම්, දෝෂයක් ඇති විය හැකිය. අයදුම්පත පුරවා යැවීමට නැවත වරක් උත්සාහ කරන්න. ඔබ දක්වන පුද්ගලික දත්ත වැඩි වන තරමට, ඔබගේ අයදුම්පත අනුමත වීමට ඇති අවස්ථාව වැඩි වේ.

5/5 - (3 votes)


ශ්‍රී ලංකාවේ අඩු පොලී අනුපාතයක් සහිත හොඳම ඔන්ලයින් ණය

cashx.lk

Loan type

Short term

For a period of

30 days

Rate ()

1.00% / day

Loan amount

40000 €

Approval in

5 minutes

First loan free

no
lotus.loan

Loan type

Short term

For a period of

122 days

Rate (ARP)

12.00% / year

Loan amount

40000 $

Approval in

15 minutes

First loan free

no
robocash.lk

Loan type

Short term

For a period of

28 days

Rate ()

0.04% / day

Loan amount

60000 $

Approval in

0 minutes

First loan free

yes
Cash Loan Sri Lanka Asked question December 21, 2022