මාර්ගගත ණය අවශ්‍යතා: ණය සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැක්කේ කාටද?

252 views
0

ඔබ නම් ණයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලබයි:

  • ඕනෑම ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙක්;
  • ශ්‍රී ලංකාවේ පදිංචි;
  • වයස අවුරුදු 20 – 60 අතර;
  • අයදුම්කරු රජය විසින් නිකුත් කරන ලද හැඳුනුම්පතක් (NIC) ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
5/5 - (4 votes)


ශ්‍රී ලංකාවේ අඩු පොලී අනුපාතයක් සහිත හොඳම ඔන්ලයින් ණය

cashx.lk

Loan type

Short term

For a period of

30 days

Rate ()

1.00% / day

Loan amount

40000 €

Approval in

5 minutes

First loan free

no
lotus.loan

Loan type

Short term

For a period of

122 days

Rate (ARP)

12.00% / year

Loan amount

40000 $

Approval in

15 minutes

First loan free

no
robocash.lk

Loan type

Short term

For a period of

28 days

Rate ()

0.04% / day

Loan amount

60000 $

Approval in

0 minutes

First loan free

yes
Cash Loan Sri Lanka Asked question December 21, 2022