ශ්‍රී ලංකාවේ අඩු පොලී අනුපාතයක් සහිත හොඳම ඔන්ලයින් ණය 2023

The popularity of online loans (ඔන්ලයින් ණය) continues to grow each year, despite often having higher interest rates compared to traditional bank loans. This is because online personal loans offer several advantages that many customers find appealing.

One significant advantage of online loans (ඔන්ලයින් ණය) in Sri Lanka is the flexibility they offer in terms of loan amounts. Borrowers can request loan amounts that specifically match their borrowing needs. Moreover, many online lenders can provide quick funding solutions in urgent or emergency situations.

Another benefit of online loans (ඔන්ලයින් ණය) is the convenience they provide. By searching for a personal loan online, borrowers can access and evaluate various loan offers from wherever they are located. In addition, many online lenders offer a prequalification process that enables clients to compare loan options without affecting their credit score.

Best Online Loans with Low Interest Rate in the Sri Lanka:

No. Company First Amount Free Slogan First Amount Min Amount Max Amount Term Age Receiving Time
1 Cashx – LK Yes පළමු ණය සඳහා 0% 50000 LKR 5000 LKR 50000 LKR 5 – 30 days 20-60 15 minutes
2 Fastrupee – LK Yes FastRupee වෙතින් ක්ෂණික ණයක් 15000 LKR 1000 LKR 60000 LKR 120 -180 days 20-80 3 minutes
3 Fino – LK Yes පළමු ණය 100% නොමිලේ 20000 LKR 3000 LKR 100000 LKR 14 – 30 days 20-60 10 minutes
4 Loanme – LK No ක්ෂණික මුදල් ණයක් 18000 LKR 8000 LKR 40000 LKR 120-120 days 20-60 15 minutes
5 Lotusloan – LK No අන්තර්ජාල මුල්‍ය සේවා 24/7 40000 LKR 15000 LKR 80000 LKR 92-120 days 22-55 15 minutes
6 Oncredit – LK Yes පළමු ණය සඳහා 0% 6000 LKR 2000 LKR 50000 LKR 120-180 days 20-55 10 minutes
7 Robocash – LK Yes පළමු ණය මුදල සදහා පොළිය 0% 25000 LKR 5000 LKR 60000 LKR 7-180 days 21-65 15 minutes
8 Soso – LK Yes ඔන්ලයින් ණය 15000 LKR 5000 LKR 15000 LKR 62-360 days 20-80 30 minutes

1. Cashx – LK

 • First amount free: yes
 • Slogan: පළමු ණය සඳහා 0%
 • First amount: 50000 LKR
 • Min amount: 5000 LKR
 • Max amount: 50000 LKR
 • Term: 5 – 30 days
 • Age: 20 – 60
 • Receiving time: 15 minutes

අයදුම් කරන්න

=> Link Apply (අයදුම් කරන්න): https://cashloanlk.com/go/cashxlk/

CashX is a web-based fintech company that provides financial solutions for the citizens of Sri Lanka through its website. CashX offers fast online loan approvals for Sri Lankan citizens, with response times as low as 5-15 minutes for returning customers and money transferred to your account within 1 hour for the first loan.

The amount of the loan is up to 50,000 Rs for up to 30 days, and you can extend the term of the agreement without damaging your credit history and additional penalties. CashX provides a convenient and fast way to get an urgent cash loan, with the first response to the application within 15-30 minutes and the money on your card within 1 hour.

2. Fastrupee – LK

 • First amount free: yes
 • Slogan: FastRupee වෙතින් ක්ෂණික ණයක්
 • First amount: 15000 LKR
 • Min amount: 1000 LKR
 • Max amount: 60000 LKR
 • Term: 120 – 180 days
 • Age: 20 – 80
 • Receiving time: 3 minutes

අයදුම් කරන්න

=> Link Apply (අයදුම් කරන්න): https://cashloanlk.com/go/fastrupeelk/

Fastrupee.lk is a Sri Lankan online loan service that provides fast loans with 0% interest and fees. The loan amount borrowed via the online service is not a large amount, and borrowers should be mindful of their borrowing amounts and their capability of paying it back. The service provides cash loans, and the loan repayment can be made through the bank account registered in the online application form.

The loan repayment can be made via an online bank transfer to the provided account number. It is important to note that the service only provides credit that must be repaid within the stipulated time period with a service fee, and it does not give money for free or ask third parties to help with the application process.

3. Fino – LK

 • First amount free: yes
 • Slogan: පළමු ණය 100% නොමිලේ
 • First amount: 20000 LKR
 • Min amount: 3000 LKR
 • Max amount: 100000 LKR
 • Term: 14 – 30 days
 • Age: 20 – 60
 • Receiving time: 10 minutes

අයදුම් කරන්න

=> Link Apply (අයදුම් කරන්න): https://cashloanlk.com/go/finolk/

4. Loanme – LK

 • First amount free: no
 • Slogan: ක්ෂණික මුදල් ණයක්
 • First amount: 18000 LKR
 • Min amount: 8000 LKR
 • Max amount: 40000 LKR
 • Term: 120 – 120 days
 • Age: 20 – 60
 • Receiving time: 15 minutes

අයදුම් කරන්න

=> Link Apply (අයදුම් කරන්න): https://cashloanlk.com/go/loanmelk/

Loanme is an online loan service provider in Sri Lanka. They offer instant cash loans for up to Rs. 40,000 with a repayment period of 120 days. To apply for a loan, customers need to use the mobile number registered under their National Identity Card and agree to the terms and conditions and privacy policy.

Loanme also offers a repeat loan option. Customers can check their loan status and apply for a consecutive loan by logging into their account.

Loan repayment can be done online using credit cards and bank transfers or through Cargills FoodCity outlets, Pay&Go kiosks, or Commercial Bank Cash Deposit Machines.

Loanme operates under the brand name, logo, and trademark of “Loanme” and is a company duly incorporated and registered under the laws of Sri Lanka. They connect borrowers with lenders and facilitate the loan process as a lender or loan provider. Loanme has terms and conditions that customers need to acknowledge before using their services.

They also have a FAQ section on their website that answers common questions about loan application, loan extension, loan repayment, and more.

5. Lotusloan – LK

 • First amount free: no
 • Slogan: අන්තර්ජාල මුල්‍ය සේවා 24/7
 • First amount: 40000 LKR
 • Min amount: 15000 LKR
 • Max amount: 80000 LKR
 • Term: 92 – 120 days
 • Age: 22 – 55
 • Receiving time: 15 minutes

අයදුම් කරන්න

=> Link Apply (අයදුම් කරන්න): https://cashloanlk.com/go/lotusloanlk/

Lotus Loan is a Sri Lankan financial institution that provides loans. Their website has several pages, including a home page, a customer account login page, a loan application page, and a repayment page. The website provides information about the loan amount, repayment period, interest rate, and service fee. Customers can contact Lotus Loan via phone or email. The company’s address is 7, 1/1 Cotta Terrace, Colombo 00800. The website also mentions a Pay&Go Kiosk for loan repayment.

6. Oncredit – LK

 • First amount free: yes
 • Slogan: පළමු ණය සඳහා 0%
 • First amount: 6000 LKR
 • Min amount: 2000 LKR
 • Max amount: 50000 LKR
 • Term: 120 – 180 days
 • Age: 20 – 55
 • Receiving time: 10 minutes

අයදුම් කරන්න

=> Link Apply (අයදුම් කරන්න): https://cashloanlk.com/go/oncreditlk/

OnCredit is a financial service provider in Sri Lanka that offers online loans to natural and legal persons. The loan application process is easy and can be completed within a few minutes through their website or mobile app.

OnCredit offers microloans for personal needs such as holidays, travel, and daily expenses. They also provide various repayment methods, including online payment through Pay&Go, bank transfer, and payment through LOLC Finance.

OnCredit’s customer care hotline is available from 8:30 am to 5:30 pm every day, and they can be contacted via email. OnCredit is one of the service providers in Sri Lanka that offers easy online loans to people in the country.

7. Robocash – LK

 • First amount free: yes
 • Slogan: පළමු ණය මුදල සදහා පොළිය 0%
 • First amount: 25000 LKR
 • Min amount: 5000 LKR
 • Max amount: 60000 LKR
 • Term: 7 – 180 days
 • Age: 21 – 65
 • Receiving time: 15 minutes

අයදුම් කරන්න

=> Link Apply (අයදුම් කරන්න): https://cashloanlk.com/go/robocashlk/

Robocash is an online lender that provides loans all over Sri Lanka. It is a fully automated service that provides online loans without human involvement. Robocash is a computerized system that provides loan evaluation, decision-making, and instant transfer of funds on a completely peer-to-peer basis. The loan process is simple and can be done online through their website.

The company offers a unique offer for new customers – a loan from Rs 5,000 to Rs 25,000 at 0% interest. The next loan will charge interest, but you can borrow up to Rs 60,000. The Robocash mobile app is well optimized and loaded with features, making it easy for customers to apply for loans.

To obtain a loan from Robocash, customers need to submit an application online, indicating the correct bank details. After submitting the form, the robot will make an instant decision. If the application is approved, the contract will need to be confirmed by entering the SMS code. The money is then sent immediately to the customer’s account.

Repaying the loan is also simple and can be done online through the customer’s personal account on the Robocash website. Customers can choose from a list of repayment methods, including bank card payments. The company also offers an option to extend the loan if needed.

8. Soso – LK

 • First amount free: yes
 • Slogan: ඔන්ලයින් ණය
 • First amount: 15000 LKR
 • Min amount: 5000 LKR
 • Max amount: 15000 LKR
 • Term: 62 – 360 days
 • Age: 20 – 80
 • Receiving time: 30 minutes

අයදුම් කරන්න

=> Link Apply (අයදුම් කරන්න): https://cashloanlk.com/go/sosolk/

Soso.lk is a website that provides information on online loan companies in Sri Lanka. It does not issue loans and is not a lender, but provides consumers with free information on the special terms of a lender’s loan agreement and other relevant information.

The website also has a contact form for users to ask questions or send suggestions. The terms and conditions and privacy policy of the website are available on the site, and the owner reserves the right to update or modify the information and terms of the site. The website also offers push notifications for users to receive messages about loan offers.

Note: Please be advised that the information regarding loan providers mentioned in the text may be subject to changes. As such, it is highly recommended for borrowers to directly contact their preferred financial or lending company to obtain the latest and most accurate information.

In conclusion, the process of getting an online loan in Sri Lanka is straightforward and can be very useful in helping individuals and businesses access the money they need. The convenience and efficiency of the process makes it an attractive option for those looking for quick and convenient access to financing. With the right lender and the right application, getting an online loan in Sri Lanka can be a great way to help individuals and businesses get the money they need in a timely and efficient manner.

5/5 - (7 votes)


ශ්‍රී ලංකාවේ අඩු පොලී අනුපාතයක් සහිත හොඳම ඔන්ලයින් ණය

cashx.lk

Loan type

Short term

For a period of

30 days

Rate ()

1.00% / day

Loan amount

40000 €

Approval in

5 minutes

First loan free

no
lotus.loan

Loan type

Short term

For a period of

122 days

Rate (ARP)

12.00% / year

Loan amount

40000 $

Approval in

15 minutes

First loan free

no
robocash.lk

Loan type

Short term

For a period of

28 days

Rate ()

0.04% / day

Loan amount

60000 $

Approval in

0 minutes

First loan free

yes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *